Algemene voorwaarden

 DEFINITIES|

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw. 02

 TOEPASSING|

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.  

VERGOEDING & BETALING VAN AANBOD|

  Betaling geschied op de dag van uitvoering. Op het moment dat de wederpartij betaling niet kan voldoen gaat de shoot niet door.
Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meer werk heeft verricht, welkeredelijkerwijs noodzakelijk waren, waaronder doch niet uitsluitend parkeerkosten, door opdrachtgevergewenste extra uren fotogra fie etc, zal fotograaf dit doorberekenen aan de Wederpartij
 Reiskosten zijn niet inbegrepen bij de vaste prijs. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie komt die uitvoering van de fotograaf onaanvaardbaar maakt.
 Prijsopgaven in aanbiedingen, prijslijsten en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene)verandering in de werkzaamheden of prijsverhoging van de grondstoffen. 

KLACHTEN| 

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo snel mogelijk, in ieder geval binnen tien werk- dagen na levering van de foto’s schriftelijk/per mail/ per DM op sociale media aan de Fotograaf te worden medege- deeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afge- keurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

DE FOTOSHOOT| 

Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook, komen voor de rekening van de wederpartij.
 In geval van een slechte weersvoorspelling mag de fotoshoot worden verplaatst door de fotograaf. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. Is de fotograaf al op locatie als de shoot toch wordt afgezegd vanwege het weer, zullen alleen de reiskosten in rekening worden gebracht.
Afzeggen met een andere reden kan tot 48 uur voor de fotoshoot kosteloos. Hierna wordt 50% van de totale kosten van de opdracht in rekening gebracht  voor wederpartij.
 Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen vangoed vakmanschap, met enige artistieke vrijheid uitvoeren, in de stijl waar in fotograaf gebruikelijkwerkt.
 Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast. Fotograaf levert een eigen selectie van beeld materiaal, waarop de Wederpartij geen invloed heeft.

 AUTEURSRECHT & LICENTIES|

 Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de fotograaf.
 Toestemming voor commercieel gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
De Wederpartij dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij het publicatie op sociale media kanalen en elders op internet.
Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan. Hieronder valt onder andere bijsnijden, omzetten naar zwart-wit, kleureffecten toepassen, Instagram filters of het logo verwijderen.
Bij inbreuk op auteursrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

DE FOTO’S| 

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, in tutorials, portfolio, social media, in drukwerk en beursmateriaal, als inzending voor wedstrijden en voor publicaties van derden.
De Wederpartij mag een portret dat in zijn/haar opdracht gemaakt is en betaald is, verveelvoudigen, uitdelen of publiceren voor eigen gebruik. Een digitaal bestand delen met familie en vrienden en publiceren op sociale media of een print ervan maken voor jezelf, familie en vrienden is toegestaan. Een foto doorverkopen of commercieel gebruiken is niet toegestaan, zoals vermeld in 6.2.7.4 De fotograaf levert nooit onbewerkt, RAW materiaal.
Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. 

AANSPRAKELIJKHEID|

 Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de Wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan opdrachtgever geleverd heeft.
De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.